Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj č. 1/2008 - Klub chovatelů

holubů brněnských voláčů se sídlem v Praze

Vážený příteli,

Dnes se Ti dostává do rukou č. 1 našeho Zpravodaje, který Tě informuje o děnív Klubu brněnského voláče a činnosti za rok 2007 , národní výstavě konané v roce 2007 a hlavně Speciální výstavě konané 11. až 13.1.2008 v Lysé nad Labem, dále je součástí zápis ze schůze konané 12.1.2008 v restauraci U Václava při této speciální výstavě. Výbor Klubu věří, že rok 2008 bude dobrou připravou na 2 velké akce v evropském výstavnictví tj. Evropská výstava v roce 2009, která se bude konat v Nitře za pořadatelství Slovenského chovatelského svazu a vrcholem pro naše chovatele bude jistě oslava 100 let Klubu chovatelů holubů brněnských voláčů v Německu, který byl založen v roce 1910 a při této příležitosti se bude konat velká evropská výstava v Essenbachu v roce 2010. Zcela jistě jsem byl ubezpečen společně s přítelem Svatuškou při návštěvě Bavorska v prosinci 2007, že budeme přizváni k aktivní účasti včetně brněnských voláčů na tuto akci. Tyto 2 akce by měly být vrcholem naší zahraniční prezentační účasti. O způsobu zajištění obou akcí Vás bude včas informovat výbor Klubu brněnského voláče. Následně budou akce pořádané v České republice dle plánu práce odsouhlaseného a schváleného na výročních členských schůzích. Informace budou vždy uvedeny ve Zpravodaji.

Za výbor Klubu Ing. Veltruský Jiři Jednatel

Tel. 603839135

Záznam

. Z výroční členské schůze Klubu chovatelů brněnských voláčů konané 12.1.2008v restauraci U Václava za účasti 30-ti členů, 8 omluvených členů a přítomnosti člena

ÚOK Dr. Chrastila - předsedy Sboru posuzovatelů při ČSCH.

Schůze Klubu brněnských voláčů se řídila schválenýrn programem zveřejněným ve Zpravodaji 2007 :

-At 1 Schůzi zahájil předseda Klubu BV přítel BaJáš, přivítal přítomné členy a hosta Dr. Silvestra Chrastila člena ÚOK.

V úvodu výroční členská schůze uctila minutou ticha úmrtí našeho člena přítele Václava Levory - chovatele brněnských voláčů žlutých a tygrů. Čest jeho památce!

At.2 Následně byly předány čestné ceny za umístnění dle návrhu posuzovatelů Baláše, Svatušky a ing. Veltruského :

At. 5 Jednatel Klubu BV infonnoval přítomné o činnosti v roce 2007 a 2008 - speciální výstava: za pomoci přítele Fily a Ludvíka pořádal výbor Klubu přehlídku výletků ve Velkých Pavlovicích ve dnech 20. - 21.1 0.2007 v pěkném prostředí haly ve Velkých

Pavlovicích za účasti 103 BV. Je škoda, že tato akce pořádána na přání členů nebyla úspěšná - malý počet holubů, po cca 2 hodinách byla akce ukončena (i když byla plánována na 2 dny s večerní diskuzí nad BV) skončila schodkem cca 1500 Kč.

Klub vydal dle rozhodnutí minulé výroční členské schůze 2 klubové Zpravodaje s max. infonnovaností členské základny

Celý výbor Klubu se max.podí1el na propagaci a účasti našich členů na Národní výstavě v Lysé nad Labem ve dnech 16.-.18.1 i.2007 a snaha se setkala s úspěchem. Účast 97 BV byla reprezentatívní a udělala dobrou propagaci na této celostátní akci ČSCH - Další vrcholnou akcí s max. propagací mezi členy ČSCH byla Speciální výstava BV v Lysé nad Labem ve dnech 11.-13.1.2008, která předvedenými 257 BV úspěšně reprezentovala jako nejpočetnější kolekce tuto výstavu 8 speciálních Klubů v Lysé nad Labem. Zcela překvapila tato účast naší ÚOK (viz.článek Dr. Chrastila v časopise Chovatel) a některé naše členy. Její hodnocení bude uvedeno dále v tomto Zpravodaji.

Účast a kvalita předvedených BV dala zapomenou na nedostatky v činnosti případné nečinnosti některých členů BV. I kritici museli uznat tuto krásnou přehlídku BV na této výstavě

lnfonnace o plánu práce na rok 2008 podal předseda Klubu BV přítel Baláš s tím, že po provedeném hlasování přítomných bylo rozhodnuto

a) konat speciální výstavu za rok 2008 v lednovém termínu 2009 opět pří výstavě 8­10ti Klubů okrasných a užitkových holubů, která bude spojena opět se soutěžnívýstavou Středočeského kraje

b) účast členů na přehlídce moravskoslezské pobočky v říjnu 2008

c) účast členů na výstavě v Litoměřících, která byla vždy pro členy přínosem

z hlediska propagace, předvedení nových a nadějných výletků - tennín bude sdělen všem členům

d) setkání chovatelů BV (chovatelský den s občerstvením) u přítele Pauzra

v Osinalicích (na silníci Mělník - Česká Lípa) dne 1o. V". 2007 od 10:00 hodin

e) konat setkání chovatelů BV ve Chmelíku v závěru srpna (dle dohody s přítelem Kučerou) spojené s volbou nového výboru Klubu BV. Infonnace a tennín bude sdělen prostřednictvím korespondenčního lístku se snahou o účast celé členské základny.

f) aktivní účast a propagace národní výstavy v Letňanech v tennínu listopad 2008

g) prohloubení kontaktu se slovenskými chovateli holubů BV navázané s vedením Klubu BV na Slovensku v roce 2000 a prohloubená účastí s posuzování v roce 2006 a 2007 v Lehnících a Nitře.

At.6

, V diskuzi vystoupili následující členové:

Veltruský ing. - infonnoval o přihlášce nových členů do Klubu BV :

Šimek Igor, Gorkého 29, Mikulov - černý tygr a plaví

Hlavica Rudolf, Za Stadionem 1188, Kyjov - bílí a modří

Jankovič Vladimír, Dojč 445, SK - žlutí sedlatí

Maňák Milan, Antošovice 17, Heřmaničky - bělopruzí

Zaňát Miroslav, Šajdíkovské Humence 10, SK - sedlatí bělopruzí Cintula Juraj, Šajdíkovské Humence 118, SK - černé a modré

Kaňka Miloslav ing., Tyršova 288/1II, Soběslav - isabely, černí ty

Všemi přítomnými byli přijati do Klubu brněnských voláčů.

- Přítel Fila hovořilo důvodu založení pobočky, osobně si uvědomil nutnost splnění základních povinností členů pobočky tj. členství ZO ČSCH, zaplacení základního příspěvku 200 Kč do pokladny Klubu BV na adresu pokladníka:

Houdek František, Zelená 314 , 533 72 Moravany u Holic, tel. 603389188

Dále účast na činnosti Klubu BV a účast na celostátních akcích Klubu BV pro rok 2008 a 2009 při speciální výstavě v Lysé nad Labem.

- Přítel Kročil kritizoval úvodní článek ve Zpravodaji č. 2 2007, pod kterým jsou uvedeni členové výboru Klubu BV. Na toto odpověděl jednatel Klubu BV, že tento článek byl v plném znění konzultován s členy výboru a odsouhlasen 4 členy ke zveřejnění. Obdobně bez vědomí výboru Klubu BV byla pořádána přeWídka BV v Litovli pod hlavičkou výboru Klubu, který nebylo akci informován a nebyla v plánu práce na rok 2007 - viz.úvodník v katalogu. Odpověď na tuto připomínku od přítele Kročilajednatel nedostal.

- Na návrh přítomných bylo odsouhlaseno a schváleno, že v případě opožděné platby členských příspěvků 200 Kč do poklady Klubu BV bude nové členství do Klubu u těchto členů poplatné se zvýšením o 100 Kč.

- Pokladník Klubu informoval o organizaci pokladny a nedostatcích s vedením účetnictví v roce 2005 a 2006 - schváleno ukončení této problematiky tj.uzavření tohoto problému po podpisu revizní komisí a nesrovnalosti nebudou od minulého vedení vyžadovány.  Dále hovořili k výstavě přítel Svatuška, Baláš, Veltruský o zajištění a posuzování na této výstavě. Zhodnotili kvalitu vystavených BV s max. spokojeností nad kvalitou BV předvedených na této výstavě - speciální výstavě BV II. až 13.1.2008. Dále byl přednesen dotaz a návrh na posuzovatele na speciální výstavu v lednu 2009. Bylo rozhodnuto a schváleno nabídnout výstavnímu výboru všechny aktivní posuzovatele z řad členů Klubu BV tj. př.Baláše, Svatušku, ing. Veltruského, Svozila, Pikala, Kučeru a Schiitze. Závěrem k diskuzi vystoupil člen ÚOK Dr. Chrastil, byl překvapen kvalitou a množstvím BV vystavených na této výstavě, kteří reprezentovali toto ve světě oblíbené plemeno. Prezentace BV na této výstavě ukázala na to, kam se musí ubírat české holubářství. Dále hovořil k založení na této schůzi Moravskoslezské pobočku Klubu BV, o které byl předem informován 1.6.2007 v Pavlově, kde přítomným včetně přítele Baláše podali informaci o způsobu založení s nutností podání žádosti o založení této pobočky u výboru Klubu BV (což bylo učiněno dopisem tj.přihláškou ze 14.11.2007). V žádném případě nebudou v ČR 2 Kluby brněnských voláčů a pobočka musí být součástí Klubu brněnského voláče se sídlem v Praze po splnění všech uvedených podmínek. V závěru vystoupil předseda Klubu BV přítel Baláš, poděkoval přítomným za účast na této schůzi s tím, že výbor Klubu BV projedná v začátku dnešní založení Moravskoslezské pobočky ve smyslu pomoci při zahájení činnosti této pobočky. Poděkoval za účast členů ÚOK a předsedovi Sboru posuzovatelů Dr. Silvestru Chrastilovi.

Zapsal: Ing. Veltruský J. - jednatel

Poznámka:

Na této výroční členské schůzi došlo k rozdělení objednaných nánožních kroužků v počtu 1500 ks, které Klub BV obdržel s přáním úspěšných výletků v roce 2008. Nyní společně s tímto Zpravodajem zasíláme kroužky příteli Popelkovi, Hotárkovi a Janouškovi, kteří nebyli přítomni na této VČS. Obratem prosím zaplaťte na výše uvedenou adresu poklad

Dvě cesty k sousedům

. Jako již po několik let jsem opět vyrazil s několika kamarády se podívat

na BV v Německu. Na první cestu vyráží mé auto ve složení př. Smíšek, Zeman, Hašek a já. Půl roku dopředu jsem korespondoval s př. Sedlmeyerem a Gumplingerem o této návštěvě. Jak to tak již bývá, den před odjezdem zazvonil telefon a na druhé straně se ozval př. Sedlmeyer, že jsou holubi po pobočkové speciálce nemocní a v žádném případě ať nejezdíme. Ihned jsem volal př. Gumplingera, jestli i on má nemocné holuby. Vše bez problémů a tak po ujištění, že ne všichni

z okolí Essenbachu na této výstavě byli, jsme se rozhodli vyrazit. První na řadě byl bez rozmýšlení byl př. Gumplinger. O půl jedenácté naše čtveřice stanula na čistě upraveném dvoře, příjemná paní domu nás vyzvala, abychom chvilku posečkali. Po chvilce se opravdu PAN holubář objevil a nám již nezbývalo nic jiného, než jen obdivovat vynikající BV zejména v barvě žluté. Opravdové potěšení nás čekalo až při pozvání na oběd se shlédnutím asi cca 15 holubů v klecích umístěných v domě. Několik BV v absolutní tvarové dokonalosti a krotkosti, nikdy nevymažu ze své paměti. Péče o naši českou skupinku byla tak dokonalá, že po obědě nás př. Gumplinger osobně dovedl k př. Schreiberovi a po cca 15 km složitého uhýbání ve velkém Landshutu jsme stanuli na místě. Zde jsme byli asi jeden a půl hodiny. Jak každý ví, Schreiber to se rovná bělopruzí BV. Ne mnoho holubů, ale stále ještě v solidní kvalitě ve všech varietách. Překvapením bylo mnoho BV s českým kroužkem, zejména od př. Svatušky. V družném rozhovoru jsme zůstali až do půl čtvrté, kdy se měl domů z práce vrátit př. KOhnel. Byli jsme opět vynikajícím způsobem vyvedeni za město a po pár kilometrech stojíme na dvorku bytového domu a již koukáme na holuby. Přítel KOhnel se ještě nevrátil a tak hledíme do voliér přítele, který chová vynikající Španělské voláče (Marchereno a Gaditano) a Saské voláče v mnoha barvách včetně stříbrných a bělopruhých. Ve voliéře nás několik BV izabel moc nezaujalo, ale po příjezdu Georga domů, jsme byli opět zavedení do klecové místnosti, kde bylo k vidění mnoho vynikajících izabel a několik opravdu excelentních. Kulovitá volata, štíhlost, barva, peří, krotkost. Zasněžená cesta domů se stala místem vynikající a pohodové holubářské diskuze. Plánů na příští sezonu a přemítání, ke kterým holubům přiřadíme ty, které právě přivážíme z tak vynikajících chovů. Na začátku této cesty a po komplikacích, to byla cesta vynikající a naše posádka již spřádá plán, kam vyrazíme příští rok. Asi právě k těm, ke kterým jsme letos pro nemoc nemohli. Jména jako Bindhammer, Ullmann, a Sedlmeyer se stanou příští rok naším cílem.

­

Dvě cesty - druhá kapitola

Řidič se nemění, ale posádka ano. Jediným statečným,který se odvážil na tuto dlouhou cestu byl Josef Knespl. Na téměř 800 km dlouhou cestu se vydáváme již po půlnoci, abychom včas dorazili na místo. Kaunitz je menší městečko u Bielefeldu. Na místě byla naše posádka již kolem osmé hodiny. Samozřejmě zatím zavřeno, ale z předešlých akcí víme, že nás pustí v menších halách dříve. Také se tak stalo a my můžeme sledovat první BV v barvě bílé. Několik věcí bylo zajímavých na této kolekci. Bílí = nejdražší prodejná zvířata na celé výstavě. Přičemž kvalita tomu v žádném případě neodpovídala. Pro dobrého kamaráda jsem měl zakoupit jednu vynikající holubice, což se mi nepodařilo. Několik vynikajících holubů a ostatní i za naší špičkou. V holubicích bylo k vidění o poznání více kvalitních zvířat. Co bych vytkl je horší postoj, nohy a hrubší postavy. Jednoznačně vítězem byl př. Weiher (4x97 b). Černí mě velice příjemně překvapili. Téměř opak bílých. Velice vyrovnaní, vynikající opeření, štíhlost, barva. U některých jedinců bych uvítal lepší volatost a postoj. Horst, Kleine, Damm i ostatní, ale opravdu nebyli tak pozadu. Stříbrných bylo vystaveno jako vždy méně a co je poutavé je zejména jejich zbarvení. Ludwig Putz má navrch ještě i dobrý typ. Další kolekce a to červení, byla jako již po mnoho let méně vyrovnaná, ale letos bylo o poznání více kvalitních holubů než loni, Karches, Znik, Furches, Zink, Fuhrer - kvalita. Opravdové potěšení se však naskytlo při shlédnutí kolekce žlutých. Zde však, jak jsme dohodli s Pepou Knesplem, posuzovatel zřejmě neodborník hrubě nezvládl situaci a vysoko posuzoval holubi hrubé, volaté na úkor těch, na které se pro lepší předvedení musí více houkat. Po této práci se jednoznačně nejlépe předvedli žlutí př. Gumplingera a potom Zinka. Například vítězný samec př. LOtkehellwega by ode mne nedostal možná ani 95 bodů. Byl hrubý, se špatným peřím, na pokleslých nohou. Pro mne zajímavá skupina a početná modrých černopruhých se předvedla v dobrém světle a potvrdila stoupající úroveň. Barva, velikost, volatost, to byly klady. Nižší nohy a horší postoje, na ně se bude třeba více soustředit. Co ještě musíme říci, že posuzovatel hodnotil velice tvrdě, ale dá se říci, že spravedlivě. Nejlepší opět r. Schmidt, letos ale bez absolutní známky. Modře plaví vynikají . kvalitou volat a to již dlouhodobě. Tradičně však i větší velikostí a horším postojem. Nejlepší E. Fischer aj.r.M. Valkengerg z Holandska. Červeně plaví dělají pokrok ve velikosti. Na můj vkus někteří měli příliš . úzké postoje a hrubí lýtka. Jednoznačně nejlepší holuby ukázal p Žlutě plaví ne mnoho holubů a chyběla mi absolutní kvalita. Stále jsou hrubší v nohou i v tělech. Černí bělopruzí ukazují tradiční kvalitu. Postrádám více typických jedinců (nohy a volata). Nejlepší dva holuby  předvedl př. Schreiber. Modří bělopruzí pokračují v ústupu jak kvalitou, tak množstvím. Červení bělopruzí jsou naopak na mírném vzestupu. Naši holubi by i přesto tyto porazili. o Sedm žlutých běl.v solidním typu, leč hrubších těl a špatných postojů. Izabely poznamenala nepřítomnost holubů M. Bartlové . Jednoznačně nejkvalitnější předvedl pOdle mého očekávání př. KOhnel. Na můj vkus bylo hodnocení až příliš tvrdě. Kolekce byla vyrovnaná v typu i zbarvení. U některých izabel bych uvítal lepší pruhy. Další varietou byly černí tygři, bylo to pro mne zklamání, až na několik kvalitních kusů, nebylo na co koukat. Chyběla mi zejména lepší volatost a výška nohou. Červení tygři, zde dominoval H.Bischoff. Zejména jeho mladý holoubek byl dokonalý. Modří tygři v kresbě výborní v typu jsou, ale naši lepší. Žlutí tygři, byla nádhera se podívat na holuby Helmuta Fahla. Černí čapíci jsou jako všude popelkou a zde to bylo opravdu markantní. Dva chovatelé a jen několik kvalitních holubů. To samé platí i o červených. Nebýt př. Strucka, který již dlouhodobě předvádí opravdovou kvalitu, tak by to s čapíky bylo hodně zlé. Žlutí jsou o poznání populárnější, ne však kvalitnější. Vynikající byli pouze staří hOlubi, Němečtí čapíci mají a to i opravdu vadí, slabé nebo vůbec žádné tabulky. Černí srdcoví kvalitu předvedl tradičně př. Sedlmeyer, když na jeho holubech bylo znát, že jsou ještě v rekonvalescenci po prodělané nemoci. Červení v srdcové kresbě, zde se mi líbilo jeho opravdu několik zvířat, zejména od př. Voigta. Žlutí dlouhodobě postrádají typičnost a navíc chyběla i klecová drezúra. Modří jsou tradičně jemní a mladé holubice byli opravdu výborné, plaví srdcoví (modře, červeně, žlutě), jsou zajímavou kategorií, vždy je u nich znatelná značná nevyrovnanost, jak v kresbě, tak i ve zbarvení. Sedlatí, zde neplatilo co loni v tom, že červení jsou špatní v typu, zde byla patrná výrazná změna k lepšímu. Modří stagnují a mají i dost nečistou barvu. Černí v kvalitě stoupají a žlutí jsou popelkou. Jedna věc platila jako loni a sice, že německý rybník vylovil Rakušan r.Baswa/d. Bělouši v následující kategorie jsou již neodmyslitelnou součástí SV a ne zanedbatelnou ani počtem ani o kvalitou. Stále si udržují vynikající volatost a k tomu zlepšují jemnost a postoje. Jména jako H.Schmidt, Bindhammer, Flor, Fischer, jsou zárukou kvality. Jedno, co bych opravdu mohl zejména vytknout, je slabší kresba na volatech. Na závěr jako vždy byla kategorie AOC. Zde bylo k vidění mnoho typických holubů. Mne zaujal holoubek D. Millera a holubice S. Gump/ingera.Co říci závěrem. Dlouhá cesta se opravdu vyplatila. Kamarádům i sobě jsem přivezl několik kvalitních holubů a byla navázána spolupráces několika kvalitními chovateli a domluvena i výměna zvířat na přiští rok.Takže za rok, ahoj v Norimberku. Různé pokřivené nohy znehodnocují brňáka stejně tak, jako všechny voláče vysokonohé. Abychom tomu zabránili, musíme používat hnízda  umělá bez plochého dna a značně hlubší než pro jiná plemena. Brňák je velmi citlivý na chladno a vlhko a proto s chovnou sezónou nepospíchejme. Nasednou-Ii v polovině nebo ke konci března, je dost  času. Chovatelé brněnských voláčů se nechlubí nikdy počtem vychovaných hOloubat, nýbrž jejich kvalitou. Holubích chův není pro brňáky třeba a když, pak mějme pár méně hOdnotných, poněvadž plemeno, které by holoubata žádoucně vyživovalo, nemáme vhodnější. Při jemné struktuře Brňákova těla musíme počítat s tím, že se při odchování holoubat značně vyčerpává. Vychová-Ii 3 páry holoubat, buďme SPOkojeni. Chovnou sezónu končíme jakmile začnou brňáci pelichat. Má to tu přednost, že odchov a především holubice, řádně Vypějí a vyfoukají. Brňáky krmíme dvakrát denně a jen v přesně odměřených dávkách. Ty zvyšujeme jen v chovné sezóně. Malou kukuřicí přikrmujeme je v zimnich měsících, aby získali dostatek tepla. Jinak je hlavní potravou ječmen, letní víkev a pšenice při holoubatech. Z hejna vybíráme brňáky tak, že jim předložíme krmivo na zem a díváme se na ně shora. Tak poznáme, který holub je široký v prsou, jak hodně a vysoko kříží křídla, což je také jedním z hlavních požadavků. Nepěkné jsou také široké a dlouhé ocasy, kterými se brňák jakoby opíralo zem. Není-Ii brňák před výstavou podroben klecové drezúře, můžeme počítat i s tím, že si z výstavy přinese horší ocenění než třeba zasluhuje. Vinu na tom nese ovšem jen a jen chovatel. Brňáky máme bělopruhé ve všech základních barvách i v kresbě tygrů a čapíků, kterých je u nás velmi málo. Bezpruhé brňáky, které získáme i od bělopruhých, Používáme k posílení barev. Spojením takových bezpruhých s bělopruhými získáme odchov také bělopruhý a s pěkně kreslenými pruhy. S vyšlechtěním sedlatých brňáků získali jsme tak špatné zkušenosti a výsledky, že máme zato, že obrázky sedlatých brňáků z poloviny 19.století byli jen zbožným přáním stejně jako německé obrázky brňáků v kresbě anglických nebo francouzských voláčů.

Vítek Dostál

O brněnském voláči

 

Brněnský voláč je jedním z nejstarších našich plemen holubů. Zatím co je znám a obdivován celým chovatelským světem a v cizině mají dokonce i speciální kluby chovatelů brňáků, v domovině je tento holub skutečnou popelkou. Není divné, že věnujeme značné částky na nákupcizích plemen na úkor našich, tak krásných plemen? Brněnský voláč je především holubem formy. Oceňujeme proto na něm jemnost kostry, štíhlou, vysokou, skoro kolmo nesenou postavu, rovné, úžeji stavěné nohy (ne ovšem tak jako u voláčů anglických), kulovité a pěkně podvá- zané volátko. Požadavkem je, aby zadní část brňákova těla nebyla vůči přední partii nadměrně dlouhá. Nohy měříme vždy od nasazení stehna ke konci středního prstu. Dosahují délky 13-17 cm, celé tělo pak 35-37 cm, holubice 33-35 cm, měřeno od špičky zobáku při nataženém těle, ke konci ocasu. Krk brňáka nesmí být krátký. Brňák s krátkým krkem má zpravidla nízké nohy a v žádném případě nemůže mít požadovanou formu a velikost volátka. Dobré volatosti a jejímu vývinu nutno věnovat značnou pozornost a zejména u holubiček později vylíhlých. Volátkostřední velikosti, od hrudní kosti dobře vystouplé a podvázané, na obě strany stejnoměrně zaokrouhlené pod zobák dobře přitažené je lepší než veliká koule, která je brňáku na obtíž i při páření. Brňáci jsou neobyčejně temperamentní. Jsou stále v pohybu, stále přelétají, tleskají křídly a orlují. Za holubicemi provádějí tzv.žabí skoky, s ocasy rozloženými do vějíře a našlapují na prsty. Jejich úklon při vrkání nemá být hlubší než 45 stupňů a vrkání má znít jako ze sevřeného hrdla. Typickým znakem našich brňáků je jemná, mírně zploštělá delší hlava, zatímco brňáci jinde chování, následkem křížení s jinými voláči, mají hlavy a čela daleko větší.

Článek převzat z časopisu RÁDCE zahrádkářů a chovatelů drobného hospodářského zvířectva č. 4 z roku 1960, autor Jindřich Voráček.

Poznámka:

Opět kousek historie znalce a chovatele brněnských vo/áčů s upřesněním stavu v roce 1960 - redakce Zpravodaje.

Úkolem tohoto ZPRA VODA1E musí vždy být i otázka odborná,týkající se hlavně toho, co viděli naši členové v zahraničí ( viz články př.Dostála ), hodnocení našich přehlídek,výstav s účastí našich členů a v závěru naší Celostátní spcciální výstavy v Lysé n.Labcm konané

I I.až 13 .ledna 2008. .

Slovenské speciální výstavy v letech 2006 a 2007 - Lehnice a Nitra - Slovensko

Od roku 2000 trvají přátelské styky a návštčvy se slovenskými přáteli lasovským,Zaňatem ,Cintulou,zemřclým př.Pichlíkem,ing.Demeterem,ing.Grebáčem a Kováříkem.Vyvrcholením

byla účast našich 2 posuzovatelů př.Svatušky ,ing.Veltruského na výstavě v Lehnicích na

Žitném ostrově v roce 2006 ,kde bylo vystaveno 84 BV - převážnč plnobarevnýeh

černých,modrých černopruhých,modrých bělopruhých izabelových a sedlatých.! zde

převládala plejáda bělopruhých BV pocházejících z českých chovů se stejným chovatelským

cílem. Kladem byla překvapivá kvalita BV,jejich kondice a příprava na výstavu.! v organizaci

této výstavy bylo mnoho kladů - od starostí o posuzovatele,ubytování a celkovou atmosferu

na této klubové akci slovenských chovatelů.Nedostatkem bylo 3 řadé uspořádání klecí se

špatným přehledem vystavených holubů. Výstava byla spojena s dalšími speciálkami na které

upoutalí hlavně Komárenští rejdiči ve všech chovaných varietách.

Vyvrcholením práce v Klubu BV na Slovensku byla Spcciální výstava v rocc 2007 v Nitřc ve

dnech 30. I I. až 2.12.2007 v Nitře.Zde posuzoval dle požadavku slovenského Svazu

chovatelů autor článku a byl jsem příjemnč překvapen 38 BV :

Bílí - vystaveni 2ks - kvalita průměrná,slabší volatosti,dobré stavby nohou,dobré výšky nohou,nedostatkem celková příprava na výstavu - kuličky trusu na prstech nedělaly dobrou

reklamu chovateli

Černí - 15 ks poměrně slušná nevyrovnaná kolekce,dobrý postoj,křížení křídel, výška

nohou.Některé kusy vystaveny s anatomickými vadami prstů nohou a zobáku.Ve zbarvení

průměrní - čestná cena př.Seregy 95 bodů -výborná konkurence 2 ks př.Cintuly.

Červení a žlutí - jen průměrní s nedostatky ve volatosti,postoji,křížení křídel a celkovém

dojmu.

Isabeloví - velmi dobří ve zbarvení,postoji,nedostatky ve zbarvení zobáku, volatosti.

Modří černopruzí - 8 ks - velmi dobrá kolekce -překvapení celé kolekce BV.Výborná

volatost nejlepších j edinců,postoj ,výška nohou,křížení křídel.Vynikala O, I př.Cintuly,které

byl udčlen TITUL ŠAMPION a s 97 body - neztratíla by se na žádné evropské výstavč

v zahraniční konkurenci.

Byla škoda, že se pro pracovní zaneprázdnění nezúčastnil př.Zaňát se svými bělopruhými a

sedlatými- předseda Klubu BV na Slovensku.! jeho BV by jistč byli ozdobou Národní výstavy

v Nítře.

Kladem této výstavy a aktivity Klubu BV bylo obnovení vydávání svého Zpravodaje,kde .

mímoúvodní stať předsedy Klubu p.Zai1ata následují články př.Cintuly,článek ing.Grebáče o

výstavě v Lehnicích a něco z historie - článek l.Voráčka o BV.Z odborné části převzali do Zpravodaje článek a překlad př.Kubici o křížení křídel u BV.

JEN VÍCE článků o brněnském voláči i u našich přátel na Slovensku - vše napomáhá ­

rozvoji,zvýšení zájmu a kvality brněnských voláčů.

Brněnští voláči na Národní výstavě v Lysé n.Labem 16. až 18. I 1.2007

Expozice brněnských voláčů čítala 96 kusů BV v 18 varietách.posuzování se zhostili

př.Svatuška a autor článku a hodnocení.Tato expozice zapadla do rámce celostátní výstavy

v Lysé n.L. - účast členů podpořila důležitost této výstavy tj.dobrou propagaci plemene

s ukázkou pro návštěvníky s možností prodeje púro nové začín;:Yící chovatele BV.Jednořadé uspořádání ve výborné prosvětIené hale dalo vyniknout předvedeným BV,což se projevilo v zájmu o tyto holoubky.

Černí - vystaveno 8 ks střídavé kvality z nichž byli oceněni 95b. 2 ks a to př.Potěšila a Houdka.Objevují se nedostatky ve zbarvení,zbarvení obočnic,malé kulatosti volete.Postavení nohou ajejich výškajsou dobré-nutno zlepšit křížení křídel.

Černí bělopruzi - vystavení holoubci nemají problémy s velikostí,zbarvením,pruhy.Nutno zlepšit kulatost volat a zbarvení obočnic.

Modří černopruzí - 12 ks trochu zklamali /snad budou lepší na speciálce v lednu) svým barvením štítů křídel, zad a obočnic - načervenalé patří v zahraničí do třídy B.Tato varieta nemá problémů s křížením křídel

Modří bělopruzí - 9 ks - jednoho vystavovatele v průměrné kvalitě,což tento chov prokázal i na výstavě v zahraničí.Nedostatky v silnější stavbě těla,narezlými pruhy,dobré nasazení nohou s rozbíhavým postojem.Nejlépe se ukázovala starší 0,1 v závěru expozice.

Modří kapratí - 4 ks - stále nemohou n<ljít své chovatele - holoubci drobní,jemní.Nutno zlepšit postoj,nasazení nohou, vyčistit štíty ve zbarvení, vylepšit kulatost volete.

Černí s anglickou kresbou - i zde se projevuje nedostatek chovatelů této krásné ,základní variety tolik potřebné do křížení pro ostatní BV.Ijiné barvy by nám pomohli v chovech plnobarevných a bělopruhých.Vždyt' před JO lety používal př.Svatuška tuto varietu s úspěchem do isabel! Předvedení BV této kresby jsou silnější ,robustnější v rarnínkách,nečistých spodků v kresbě,chybí kulatost volat a lepší křížení křídel.

Skupina AOC - zatím nesplnila představy u předvedených BV - tato skupina musí ukázat tvarovou dokonalost brněnského voláče.Jedinci musi mít výborný postoj, velikost jemnost BV,výbornou volatost s dobrým tvarem volete a dobrou výšku s nasazením nohou - jinak zbarvení, kresba tuto varietu nepřívede do popředi holubů BV. Do této třidy jen BV dokonalé v typologické rovině.

Př.Svatušk

­Brněnský voláč.

Názvy dle ES: N- Briinner Kropfer.F- Boulant Brunner. A- Bruenner Cropper.

Zařazení v seznamu plemen ES: voláči Č. 330.

Původ: Čechy a Morava. .

Plemenné znaky: zakrslý, vysokonohý voláč, vynikajících jemných tělesných tvarů s velmi vzpřímenou a štíhlou postavou. Ušlechtilý dojem dotváří kulaté podvázané vole a znatelná hrudní kost. Typickým plemenným znakem jsou vysoko nesená a křížící se křídla. K původním znakům patří i jeho typické životní projevy; temperament, žabí skoky samců, našlapování na přední část prstů a úklony při vrkání, tleskání křídly a zvláštní způsob vrkání, jako by ze sevřeného hrdla. Obliben je i pro krotkost, důvěřivost a přítulnost k chovateli. Patří k plemenům s vysokou výstavní hodnotou.

Posuzování: celkový dojem - tělesné tvary - krk - volatost - délka a nasazení nohou - držení těla a postoj - barva a kresba.

Exteriér:

Hlava jemná, nízce klenutá s typickou plošinkou, záhlaví zakulacené.

Oči u bílých a sedlatých tmavé, u ostatních oranžové až červené. Obočnice u černých a modrých jsou čemošedé, u červeně pruhových šedé, u bílých a sedlatých světlé, u ostatních rázů světlé až mírně narůžovělé.

Zobák středně dlouhý, slabý. Černí a modří mají zobák černý, bílí, červení, žlutí a sedlatí mají zobák světlý; plaví světle rohový. Ozobíje hladké, bíle ojíněné.

Barva a kresba. Všechny barvy jsou syté, čisté, svitné a s příslušným leskem. Kresby jsou požadovány pravidelné a rovnoměrně rozložené. U bělohrotýchjsou ruční letky bílé v počtu 3 až 7. U sedlatých je barevné je vole, sedlo a ocas s podocasníkem. Hřbet je bílý. Pštrosíci ­ barevná je hlava s obojkem, štíty křídel a ocas s podocasníkem. Čapíci jsou bílí, barevná je hruď, ruční letky a ocas s podocasníkem, hlava je jen jemně barevně stříknutá. S anglickou kresbou jsou barevní; vole zdobí kresba půlměsíce, v přední části štítů jsou bílé rozety, bérce, spodní část těla až k hrudi a záda jsou bílé. Tygři jsou barevní, mají bíle stříkanou hlavu, horní část volete a křídelní štíty. Mohou být tmaví nebo světlí (podle rozsahu bílého stříkání). Nejméně 10 vnějších ručních letek a ocas jsou barevné. Bělouši - kresbu tvoří pravidelné mramorování barevných částí opeření. U tygrů, čápků a s anglickou kresbou je barva dalších letek bez významu. Rázy jednobarevní: bíli, černí, stříbrní, červení a žlutí. Vzácně v barvě hnědé, indigo a andaluzské. Kapratí: modří, červeně plaví, žlutě plaví. Barevnopruzí: modří s černými pruhy, stříbřití s tmavými pruhy, plaví červeně pruhoví a žlutě pruhoví. Bělopruzí: černí, modří, červení, žlutí, stříbrní, izabeloví, hermelini a stříbřití. Bělohrotí: černí, modří, červení, žlutí a plaví. Sed latí: černí, modří, stříbřití, červení a žlutí. Pštrosíci: černí, modří s černými pruhy, kapratí, bezpruzí, červení, plaví červeně pruhoví, žlutí a plaví žlutě pruhoví. Ve jmenovaných barvách i bělopruzí a šupinatí.. Čapíci: černí, modří, červení, žlutí. S anglickou Kresbou: černí, modří, červení, plaví červeně pruhoví, žlutí, plaví žlutě pruhoví, hnědí. Tygři: . černí, modří, červení, žlutí. Bělouši: modří, červení a žlutí.

Křídla vysoko nesená, úzká, mírně odstávají a zkřížená (čím více tím lépe). Ocas je středně dlouhý, dobře složený, nesený v linii zad a nedotýká se země. Přesahuje křídla nejvíce o 2 cm.

Opeření je hladké, krátké a dobře přilehlé. .

Nohy vysoké, délka 15-17 cm, nerozbíhavé, úzce (2-3cm) nasazené, v patním kloubu mírně uvolněné. Při chůzi našlapuje na přední část prstů. Postoj je elegantní. Prsty a drápky jsou dlouhé ajemné. U čern)'ch a modrých jsou drápky černé u ostatních světlé až rohov

Krk dlouhý, nesený v linii těla. Vole je kulovité, typická je vydutá jeho zadní část, dobře podvázané nad vystupujícím horním výběžkem hrudní kosti.

Postava. Holub má jemnou, dlouhou a úzkou tělesnou stavbu. Velmi štíhlá postava je značně  vzpřímená (kolmice spuštěná středem oka směřuje na konec středního prstu). Celková délka holuba 35-37 cm, holubice 33-35 cm. Záda jsou dlouhá, v ramínkách velmi úzká, s ocasem tvoří téměř svislou linii.

Vady.

 Velké: příliš velký tělesný rámec, hrubá nebo málo vzpřímená postava, široká záda, chybějící nebo málo vyvinutá volatost, nesprávný tvar volete, krátký krk, nízké nohy, vadný postoj nohou (široký, strmý, rozbíhavý, do X nebo O) opeřené běháky a prsty, vadně položené prsty, tmavý zobák u rázů, kde má být světlý, červené obočnice u bílých a sedlatých, nezkřížená nebo svěšená křídla, hrubé nedostatky kresby.

Malé: shora uvedené vady v malém rozsahu, vady tvaru Wavy, drobné vady kresby.

Kroužek č. 7.

Vážený příteli !

Do tohoto našeho Zpravodaje č. I se nám podařilo získat nové znění VZORNÍKU BRNĚNSKÉHO VOLÁČE ,který bude součástí nového Vzorníku okrasných a užitkových holubů ,který zpracovávají (údajně již v tisku) MVDr.Ráček Václava Dr.Chrastil Silvestr z Ústřední odborné komise Českého svazu chovatelů Praha. Tento vzorník nebude takto uveden v seznamu plemen Evropského svazu. O zařazení do seznamu EE bude požádáno prostřednictvím naší ÚOK po jeho dopracování a projednání ve výboru Klubu BV se sídlem v Praze a po společné konzultaci s Klubem BV v Německu. Tento způsob společného vložení vzorníku do seznamu EE byl projednán ve výboru našeho Klubu BV a s vedením Klubu BV v Německu v závěru roku 2007.Dnes zveřejněný vzorník BV v tomto Zpravodaji byl přeložen do němčiny a zaslán v únoru 2008 předsedovi Klubu BV př.Schreiberovi. O způsobu projednání a o konečném znění pro Evropský svaz budete prostřednictvím Zpravodaje informováni. Výbor Klubu BV se chce vyhnout jednostrannému zařazení BV do seznamu EE,což se stalo u plemene Moravský pštros,kde nejednotný názor na šlechtění plemene má za následek posuzování na mezinárodních výstavách EE dle německého vzorníku! ! ! Škoda pro samotného moravského pštrosa ajeho chovatele. Ing.Veltruský Jiří - jednatel Klubu B

Speciální vístava BRNĚNSKÝCH VOLÁČŮ v Lysé n.Labem 11. - 13. I . 2008 

 Oblíbenost brněnského voláče v Evropě a v zámoří je dána jeho tvarovou dokonalostí,podmíněnou výbornou volatostí,vzpřímeným postojem a hlavně přítulností ke svému chovateli dělá z tohoto holoubka nejoblíbenější plemeno českého původu. . Od založení Klubu BV v roce 1924 nikdy neměl Klub BV dostatek zapálených chovatelů-šlechtitelů jednotlivých variet abychom mohli říci,máme všechny variety na dobré úrovni s ohledem na zahraničí.V počátku až do roku 1960 se pohybovala členská základna mezi 10 až 40 členy,dnes se pohybuje od 60 do 70 členů.Do roku 1975 jsme díky chovatelské izolaci spíše stagnovali,možnost získáni nové nutné krve se odbývala max. s chovateli z NDR,kde úroveň BV byla obdobná jako u nás.Od roku 1975 začaly intenzivní styky př.Svatušky,Čermáka a ing.Veltruského s chovateli ze SRN.Najejich výstavách jsme zjistili,kam se ubírá BV perpektivní,štíhlejší BV,který byl ve SRN do této nové podoby moderního typu šlechtěn od 60-tých let.Od této doby se k nám dostávají BV moderního typu tj.vzpřímených postojů,štíhlých postav,úzkých ramínek, vyšších a úzce nasazených nohou s výborným křížením křídel a hlavně dobrými kulatými volátky. Po roce 1975 jsme museli vybojovat bitvu o nový typ BV - a to nebylo jednoduché!!! Od výstavy v Pěnčíně zde byl z 80 % jen BV moderního typu s dokonalou postavou,typem a postojem.Výsledkem této snahy za 30 let je dnešní BV prezentující se na našich Celostátních a Speciálních výstavách se zájmem o tohoto zakrslého voláče. Ve dnech 11. až 13. ledna 2008 se nám všem předvedlo 257 brněnských voláčů ve většině barev a variet chovaných v ČR.Bylo příjemné slyšet hodnocení členů našeho Klubu BV,členů nadřízeného orgánu ÚOK o kvalitě a počtu BV na této výstavě předvedených. Přesto to nebyla výstava největší což prokazují z historie výstavy v Pěnčíně-542 ks,v Brně,Pavlově,Písku,v Lysé n.L. kde byly počty dvoj až trojnásobné. Výstava konaná ve dnech II. až 13.1.2008 byla obeslána 257 BV a tito holoubci byli posouzeni př.Balážem,Svatuškou a ing.Veltruským. Po prohlídce a posouzeni celé výstavy nutno konstatovat:

BÍLÍ - 28 ks - z hlediska mezinárodního nejvíce rozšířená varieta-velká konkurence - u nás různá K valita.Holoubci př.Fily velmi jemní,drobní,výborné volatosti a kvality peří-ovšem stavba nohou a jejich postoj nesplňovali požadavky standartu. Tomu se hlavně ve stavbě nohou, vzpřímenosti i jemnosti příbližovali BV př.Vrby-ČC as př.Smíška.U těchto BV nutno zlepšit kulatost volat.Připožadavku zlepšení kvality bílých BV se dovozům nevyhneme budeme-Ii chtít alespoň udržet stávající kvalitu.

ČERNÍ -20ks -nacházejí své chovatele,přesto kolekce průměrná s dobrým tělesným rámcem výborní BV př.Houdka -ČC - u černých nutno zlepšit postoj,kulatost volete,zbarveni obočnic.Výborná v tělesných tvarech O, I př.Dostála,která měla nedostatek ve stavbě nohou-rovné, strmé, dobré výšky s dobrou volatostí.V zahraniční konkurenci by tato vada byla oceněna max. g nebo b.

ČERVENÍ - 2 ks -malý počet chovatelů určuje kvalitu této variety,ani na přehlídce ve Velkých Pavlovicích nebyli lepší.Vyseké,dobře nasazené nohy,dobrý postoj,nutno zlepšit barevnost letek,kulatost volete. .

ŽLUTÍ - 15 ks -zde se projevila nejednotnost kolekce v zařazení,kvalita až na 2 jedince průměrná. Žluté plno barevné předvedli jen 2 chovatelé - Schútz - ČC a Svozil.U těchto BV se projevila plně časová příprava a kondice. Projevují se u této v zahraničí nejdokonalejší variety . Postavy společně s čcrvcnými-udávají tam směr šlechtční ostatních variet.Ncdostatky se projevují ,hlavně u 1,0,v silnější stavbě ,hrubší postavě. Rozdíly u přcdvedenýchjcdinců byli též ve zbarvení a struktuře peří.U 0, I širší postoj a nasazení nohou - u rovných holubů nelze toto promíjet.

. MODŘÍ černopruzí - 25 ks -od minulé výstavy v listopadu ncukázali nic lepšího.Projevují se nedostatky ve stavbě těla-hrubší postavy,široká ramínka.Navíc se projevily nedostatky ve zbarvení zad,letek - opět bílá záda v zahraničí g ncbo b.Nutno vylepšit kulatost volcte včctně  lepšího výběru jedinců s nezapeřenými stehýnky -ncdělá to dobrý dojcm v oblasti opeřcní této části BV.

MODŘÍ kapratí - 8 ks - bojují stálc s ncdostatkcm chovatclů ajcjich z<ijmu o tuto varietu.Díky předcházejícímu křížcní jsou drobní,dobří ve stavbě těla,jcmnosti cclé postavy­ nedostatky ve zbarvení letek a štítů,kulatosti voletc.

ČERVENÍ kapratí a plaví - 6 ks- varicty u nás velmi málo chované,nemají problémy s výškou a nasazením nohou,dobrou volatostí.Ncdostatkcm jc to základní-stavba těla,ktcrá je evidentně přcs standart BV - jsou přcrostlí.Hlavně 1.0 tento ncdostek ukazují včetně nedokonalého zbarvení-zamodralost.

ŽLUTĚ plaví - 15 ks -kolckce celkově průmčrná z této vystupovali BV př.Ludvíka.Nedostatky ve zbarvení štítů a zobáku. Dobrá stavba nohou ajcjich výška,výborný postoj a volatost.

TYGŘI černí - 21 ks-u této krásné variety se projcvilnárust kvality vc stavbě těla,postoji,volatosti,výšce a nasazení nohou. Výborná byla i kresba u některýchjedinců.Je pravdou,že jsme si zde pomohli též dovozy z Německa,ale mámc zde BV černé tygry schopné mezinárodní konkurcncc.Hlavně ,že chovatclé pochopili,že tygr jc samostatnou varictou a nc odpadem z čapíků.Tito tygři jim mohou pomoci,zpět cesta nevcde.

TYGŘI modří - 5ks -trochu stagnují v postoji,stavba tělaje jemnější,nutno vyžadovat kulatost volete a zbarvení letek. TYGŘI červení a žlutí - 18 ks -velice náročná varieta,s dobrou stavbou těla,výborní v postoji,křížení křídel a výšcc nohou.Nutno zlepšit nasazení nohou a probarvení letek.S 96b nejlepšljedinec př.Smíška.

ČAPÍCI černí ,červení a žlutí - 16 ks - stále jedna z nejstarších variet bojuje o své chovatele.Zde sestále projevují ncdostatky BV z dob minulých - vodorovné postoje,širší ramínka,nasazení volete ajeho kulatost není idcální a z toho pramení nesprávný tvar volete.Ve zbarvení nutno probarvit letky,vyčistit štíty a spodky.Zde se nevyhneme dovozu této varicty,kde jsou již výborní jedinci ve stavbě těla,postoji,volatosti a správnosti kresby.

ČERNÍ bělopruzí – I0 ks - koncčně se našcl další chovatel této kontrastní krásné variety.Objevily se 2 směry šlechtění - jedni robustnější, vodorovnější s dobrou volatostí a horší stavbou nohou. Druzí jemnÍ,výborně krcslení,dobří ve stavbě těla-nutno zlcpšit postoj a křížení letek.

MODŘÍ bělopruzí - 2 ks -nedostatečný počct vystavených BV,chyběli BV př.Obenneiera,předvcdení měli nedostatky ve stavbě těla,vodorovném postoji a ve zbarvcní.

ČERVENÍ a ŽLUTÍ bělopruzí - 25 ks - z této kolekce vynikali červení svým typickým postojem,volatostí,bílými pruhy - varieta výborná v několika jedincích. Žluté bělopruhé jsme  měli v minulosti lepší, chybí kulatost volete, postoj, kresba a probarvení letek.

ISABELY - 12 ks - jedna z nejlepších kolekcí na výstavě.BV výborné stavby těla, jemní, s dobrým postojem a volatostí. Nutno zlepšit kulatost volete u 1.0 a hlavně sjednotit jemnou  izabelovou barvu. Mírně zašedlé a zamodralé Isabely nemají naději v zahraničí.

SED LATÍ modří a černí — 3 ks - předvedení BV tohoto zbarvení nám dali vzpomenout na to, jak jsme se sedlatými v 70-tých letech začínalí.Jen kresba nedělá BV! Kam zmizeli krásní modří př.Drahokoupila-nesou předváděni v CR — škoda !?!

SEDLATI červení — výborného postoje, výšky nohou, výborné kondice. Nutno zlepšit kulatost volete, zbarvení kostřece,odbourat načervenalé až červené obočnice.

SEDLATI žlutí — vystavení jedinci předvedli u této kresby jak má BV vypadat. Hlavně 0,1 výborných tělesných tvarů, jemná postava, výška a nasazení nohou, krásní ve zbarvení. Z této kolekce vyšla 0,1 — vítězný jedinec mezi BV — holubička př.Smíška.Tato varieta opět nemusí mít obavy se zahraniční konkurencí-tam lepší nejsou.

ANGLICKÁ KRESBA — SRDCOVI - 5 ks — zatím též nenacházejí obdivovatele, Nemají nedostatků v postoji, stavbě těla-výborní modří. Holoubek s CC neměl nedostatků v postoji, volatosti a zbarvení s kresbou. Žlutí mají vodorovné postoje, horší volatost a probarvení štítů-ani kresba není dobrá.

AOC TRIDA — není nutné zdůrazňovat,proč tato třída vznikla-sem patří BV dokonalých tělesných tvarů,bez rozdílu zbarvení a kresby.To splňovala jen hnědá 0,1 př.Dostála,která měla dokonalou stavbu těla,postoj,volatost,požadovanou štíhlost těla,s dokonalou volatostí.a výbomé křížení křídel.Jediným nedostatkem byla uvolněná zvlněná ocasní krajní pera!?!U ostatních se projevily znaky křížení tj.hruhá postava,široká ramena,nasazení volete nesprávnéširoké,chybějící křížení křídel.Předností je zbarvení,což je pro BV málo. V závěru nutno konstatovat,že se jednalo o velmi pěknou kolekci brněnských voláčů,kteří výborně reprezentovali tohoto zakrslého voláče.Věříme,že na speciálce v roce 2009Oopět v Lysé nL. předvedete krásné brněnské voláče Svatuška Josef, Veltruský Jiří Ing.posuzovatelé specielní výstavy Lýsa n. L.

P O Z V Á N K A pro všechny členy Klubu BV na přátelské setkání do areálu přítele Pauzra do OSINALIC na okrese Mělník — silnice Mělník na Českou Lípu,Dubou na den 10. května 2008 od 10,00 hod.Jedná se o zemědělskou usedlost,kde chová parkurové koně. Z důvodu zajištění občerstvení se prosím nahlaste na tel. 603839 135 ing. Veltruský jednatel