Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj č.1/2013

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ KLUB CHOVATELŮ BRNĚNSKÝCH VOLÁČŮ se sídlem v Praze 


Vážený příteli!
Dnes dostáváš Zpravodaj klubu brněnských voláčů číslo 1 / 2013, který podává informace o činnosti výboru klubu a o dění v klubu. Klubový Zpravodaj je i Tvůj ve vztahu k jeho obsahu a informovanosti všech členů klubu.
Činnost v roce 2012 a plán na rok 2013:
- dne 8. 9. 2012 se konalo chovatelské setkání ve Vlčí Habřině zajišťované př. Machem
- objednávky kroužků pro rok 2013 a další přešli z působnosti klubů na ZO
- v průběhu roku 2012 se jednatel klubu snažil získat evidenční listy všech členů klubu. Z 45 členů klubu odeslalo pouze 27, z tohoto důvodu není doplněn aktuální seznam členů o chované variety, telefonní čísla atd. Součástí tohoto čísla zpravodaje je přiložen evidenční list pro letošní rok, prosím o vyplnění a obratem zaslání na adresu jednatele př. Pecky. Požadavek ÚV ČSCH na předání do konce března 2013, doufám, že se nebude opakovat situace z minulého roku.
- výbor klubu děkuje za účast našich členů na přehlídce v Hradci Králové v rámci mezinárodního školení posuzovatelů drůbeže a holubů
- poděkování členům za účast na evropské výstavě v Lipsku
- poděkování členům za účast na VDT Schau v Norimberku
- informace pro příští rok – mezinárodní výstava brněnských voláčů – leden 2014 Osthofen
- setkání ve Vlčí Habřině se bude konat 7. 9. 2013 v 9:30
- speciální výstava klubu se bude konat v lednu 2014 v Lysé nad Labem
- nový výbor klubu zvolený na VČS 12. 1. 2013 v Lysé nad Labem:
předseda ing. Veltruský Jiří
místopředseda Ludvík Jiří
jednatel Pecka Josef
pokladník Houdek František
vzdělavatel Dostál Vít
členové Vízek Oldřich
Dohalský Martin
revizní komise ing. Potěšil Jiří
Mach Jiří
- výbor klubu děkuje za práci všem bývalým členům výboru klubu, který zajišťoval chod klubu v minulých letech
Pecka Josef
1
Záznam z chovatelského setkání ve Vlčí Habřině 8. 9. 2012
1) Zpráva předsedy klubu
2) Zpráva jednatele o činnosti v 1. pololetí 2012
3) Informace pokladníka
4) Diskuze
Hlavním bodem programu byla diskuze k činnosti klubu ve 2. pololetí roku 2012:
- je nutné pravidelně potvrzovat Evidenčním listem členství v klubu BV včetně úhrady příspěvků
- kroužky pro další sezóny si členové klubu musí objednávat u svých ZO
- jednatel podal informaci o pořádání speciální výstavy v Lysé nad Labem
- výbor klubu doporučil členům účast na výstavě pobočky, kde bude vystaveno 50 BV z Rakouska
- 24. 9. se koná přátelské setkání chovatelů brněnských voláčů v Suchohrdlých u Miroslavi – nocleh možno objednat u př. Ludvíka
- byla podána informace o nutnosti zvolení nového výboru klubu BV při výroční členské schůzi v Lysé nad Labem
- pro Strakonice 2014 bude nutné zpracovat propagační materiály
- na evropskou výstavu v Lipsku neposkytne klub příspěvek – nutno zkusit své ZO
- př. Vízek informoval o Speciální výstavě v Lysé nad Labem – zajistí panel na čele klecí s brněnskými voláči
- př. Houdek zajistil poháry na speciální výstavu
- nový člen př. Baculák upozornil na nutnost specializace se vzájemnou spoluprací
- př. Svatuška upozornil na nedostatek posuzovatelů, kteří rozumí brněnským voláčům, včetně přehledu jeho vývoje
Ing. Veltruský
Záznam z výroční členské schůze konané dne 12. 1. 2013 v Lysé nad Labem při speciální výstavě klubu
Během zahájení proběhla minuta ticha za zemřelého člena př. Kubicu
- informace o činnosti přednesl předseda klubu př. Janoušek (celé znění v tomto zpravodaji)
- informace o činnosti pobočky klubu – př. Ludvík (celé znění v tomto zpravodaji)
- př. Ludvík upozornil na to, že počet čestných cen je menší než na jejich pobočkové výstavě. Rozvinula se diskuze k tomuto tématu ukončená hlasováním všech členů – většina chce ponechat udělování čestných cen a Memoriálů podle stávajícího systému
- pro výstavu ve Strakonicích 2014 členové požadují zajistit nové odznaky dle 5 vzorků – odhlasováno všech pět barev po 100 kusech
- př. Ludvík zdůraznil nutnost přípravy holubů na výstavu – drezura, vliv prostředí
- přípravný výbor pro výstavu Strakonice 2014: ing. Veltruský, Pecka, Kaňka, Klimeš, Koloušek, ing. Kurel a ing. Potěšil
- byly předány ceny – Memoriály. Majitelé budou jistě uvedeni ve zprávě nového vzdělavatele př. Dostála
- byl zvolen nový výbor klubu – uveden v úvodníku tohoto Zpravodaje
Výroční členskou schůzi ukončil př. Janoušek s přáním úspěchů v roce 2013 a 2014.
Ing. Veltruský
2
Zpráva předsedy klubu z VČS v Lysé nad Labem:
„Přátelé, chovatelé a milovníci brněnských voláčů!
Vítám Vás na speciální výstavě a výroční členské schůzi našeho klubu a dovolte, abych přednesl svoji zprávu. Naše činnost v roce 2012 byla obdobná jako v letech minulých. V lednu jsme zde v Lysé nad Labem uspořádali naší speciální výstavu, v září se sešli na pravidelném setkání. Brněnská pobočka v závěru roku uspořádala výstavu. Podrobnosti o ní přednese př. Ludvík. Pravidelně vycházel Zpravodaj a v telefonickém, nebo osobním kontaktu jsme průběžně řešili činnost klubu. Podrobněji uvede př. Veltruský.
Současná speciální výstava je taková jaká je, myslím, že odpovídající. Vzpomínám ale na výstavy za dobu mého předsedování, jako byly výstavy v Pěnčíně, Mikulově, Písku, Velkých Pavlovicích, Postoloprtech, Litomyšli, Týništi… Nezapomenutelné vzpomínky na překrásné speciální výstavy, upřímných setkání plné pohody a pěkné holoubky. Bohužel, již s některými přáteli se nesetkáváme. To byly speciální výstavy takové, jaké jsme si je udělali a jak prožili, samostatné výstavy jen brňáků, hezké „rodinné“, ale naše holuby a výsledky naší chovatelské práce viděl jen okruh nejvěrnějších chovatelů a široká chovatelská veřejnost zůstala stranou.
Několik posledních speciálních výstav pořádáme při zdejší výstavě, což je zajisté pokrok. Je to velká, snad největší výstava v naší zemi, kde brněnské voláče prezentujeme před velkým počtem návštěvníků.
Obeslali a navštívili jsme i mnoho mezinárodních výstav, největší speciální výstavu v Essenbachu. O evropské výstavě v Lipsku a speciální výstavě v Norimberku nás bude informovat př. Veltruský. Já chci jen poděkovat za dobrou reprezentaci na evropské výstavě př. Ludvíkovi, Filovi a Vítovi.
Příští rok budeme slavit 90 let činnosti našeho klubu. Speciální výstava se slavnostní schůzí ve Strakonicích bude páteřní činností v nastávajícím období. Věřím, že tato výstava bude opět chloubou, tak jako byl v minulosti Pěnčín, Mikulov a Písek. Věřím, že každý z nás pomůže, brňáky vystaví a výstavu navštíví. Hlavní tíha bude spočívat na př. Veltruském, který je naší zárukou. Doufám, že najde spolupracovníky, kteří ho „v tom“ nenechají samostatného.
Současná výroční členská schůze je volební a právě pro naše minulé úspěšné období a nastávající Strakonice je třeba, abychom zvolili takový výbor, který se bez problémů a se ctí nastávajících úkolů zhostí. Navrhujte členy do nového výboru klubu. Já jsem se rozhodl po 24 letech předsedování v tomto klubu již dále nekandidovat. Dovolte mi proto, abych upřímně poděkoval především svým nejbližším spolupracovníkům, zde nemůžu nejmenovat př. Šimůnka, Čermáka, Holubce, Valentu, Houdka, Svozila, Ludvíka, Veltruského, Svatušku, Vrbu, Potěšila, ale také každému z Vás za spolupráci, podporu a důvěru, kterou jste mi v tomto dlouhém období projevovali. Bez Vás bych tuto funkci nemohl tak dlouho, nejdéle v naší klubové historii vykonávat.
Závěrem nám všem přeji vše nejlepší, zdraví, štěstí v osobním životě i chovatelství.
Děkuji za pozornost“
Janoušek Ivan
3
Zpráva o činnosti pobočky KBV Brno v roce 2012
Speciální výstavy v Lysé nad Labem se zúčastnil z pobočky pouze přítel Fila s bílými a žlutými brňáky a na žluté získal čestnou cenu.
V květnu se uskutečnilo jarní setkání členů pobočky v Kyjově, které organizoval př. Hlavica. Na setkání byl upřesněn a schválen plán práce pro rok 2012, domluveno organizování jednotlivých akcí a rozdělení úkolů pověřeným členům. Byli také odsouhlaseni posuzovatelé na speciální výstavě pobočky. Po vyčerpání programu následovala volná zábava s diskusí hlavně kolem chovatelských problémů.
V září jsme byli pozváni na setkání s přehlídkou výletků rakouského klubu. Setkání se také zúčastnil předseda evropského klubu př. Sedlmeier a za český klub př. Veltruský a Pecka. Po organizačních záležitostech následovala prohlídka výletků s výběrem pěti nejlepších, který byl proveden účastníky setkání formou anonymní ankety. Nejvíce hlasů získal žlutý holub z naší pobočky mladého chovatele Patrika Rohrera a na 4. místě se umístil modrý bělouš př. Ludvíka. Po volné zábavě, bohatém pohoštění a ujištění o vzájemné spolupráci jsme se vydali na zpáteční cestu.
Přehlídku výletků naší pobočky jsme uskutečnili o čtrnáct dnů později na setkání, které se uskutečnilo v Suchohrdlech u Miroslavi pod patronací př. Kročila. Na setkání se probrala organizace pořádání obou speciálních výstav – rakouské i naší. Na přehlídce výletků bylo provedeno anonymní vyhodnocení pěti nejlepších holubů, bohužel bez účasti rakouských chovatelů, kteří se technickým nedopatřením nedostavili. Jako nejlepší byl vybrán modrý bělouš př. Ludvíka, druhý žlutý př. Fily, třetí červený dominantní př. Fily, čtvrtý modrý černopruhý a pátý žlutý plavý oba př. Ludvíka. Po volné zábavě, pohoštění a předání cen a daru př. Krotilovi následovala zpáteční cesta k domovu.
V říjnu jsme se zúčastnili speciální výstavy rakouského klubu, na kterou jsme byli v rámci dohodnuté spolupráce pozváni. Výstavu jsme obeslali padesáti holuby a vyšší ocenění na holuby získali: 96b na bílé př. Ludvík a Vít, na žluté př. Fila 2x, na žluté plavé př. Vít a 97b. získala holubice modrého bělouše př. Ludvíka. V soutěži čtyřčlenných kolekcí se umístili mezi prvními třemi bílý a žlutí př. Fily, modří bělouši př. Ludvíka, žlutě plaví př. Víta a červení sedlatí př. Kročila. Modrý bělouš př. Ludvíka získal ocenění Rassesieger.
V listopadu se uskutečnila speciální výstava pobočky ve Velkých Pavlovicích s mezinárodní účastí. Bylo vystaveno 235 holubů ze tří států. Memoriál Josefa Svozila vyhrála kolekce červených sedlatých př. Kročila. Nejlepší kolekce mladého chovatele byli žlutí Patrika Rohrera. Šampiony výstavy byli: bílý př. Ludvíka, černý př. Schustera, žlutě plaví př. Ludvíka, modrý bělopruhý př. Zbořila a žlutý srdcový př. Sillera. Dále bylo uděleno 21 čestných cen a cena na nejlepší AOC př. Fila.
Tři členové pobočky vystavili holuby na Evropské výstavě v Lipsku s následujícími výsledky: př. Fila na žluté evropský šampion, evropská medaile, ocenění EG a příplatková cena, př. Vít na žlutě plavé evropský šampion, lipský talíř a dvě příplatkové ceny, př. Ludvík na modré bělouše evropský šampion, vlajka Europadand, čestná cena a na bílé čestnou a příplatkovou cenu. Ziskem tohoto ocenění jsme určitě naší pobočce a současně i klubu určitě špatné jméno neudělali, ba právě naopak, což potvrzoval i zájem o české holuby ze strany německých chovatelů.
Závěrem seznámení s plánem práce na rok 2013:
- účast na akcích klubu
- spolupráce s rakouským klubem a účast na jejich akcích
- v květnu uspořádat jarní setkání
- 21. 9. letní setkání s přehlídkou výletků (Suchohrdly u Miroslavi)
- 2. 11. jednodenní speciální výstava s mezinárodní účastí (Velké Pavlovice)
Ludvík Jiří
4
Zprávy z výstav
Špeciálka rakúskeho klubu
V dňoch 26. až 28. októbra 2012 se uskutečnila špeciálka rakúskeho klubu chovateľov brnenských hrvoliakov. Výstava prebehala v St. Pöltene, v priestranej a vvykurovanej hale. Špeciálka bola súčasťou výstavy zvierat miestnej chovateľskej organizácie v St. Pöltene a niesla sa pod názvom HIPPOLYTIA 2012.
Na klubovej výstave rakúskeho klubu vystavili jako už tradične svoje brňáky i členovia pobočky Brno.
Celkový počet vystavených brnenských hrvoliakov bol 351 holubov, v 16 farebných a kresbových rázoch. Posudzovali pr. Sedlmeier, Schuster, Klinger, Fabre a Weiss.
Najviac bolo vystavených čiernych BH, v počte 84 holubov. Kvalita v tomto farebnom ráze bola ozaj špičková, za všetko hovorí fakt, že holub pr. J. Wendla, který získal 97 bodov bol asi najkrajším jedincom na špeciálke.
Bielych BH bolo 43 ks, avšak kvalita bola priemerná skorej podpriemerná, tento farebný ráz až na malé výnimky bol sklamaním výstavy.
Červené (14) boli 0,1 kvalitnejšie jako ich náprotivky. O žltých (30) sa dá povedať skoro to isté jako o bielych, zaujali jedinci od pr. M. Filu a pr. R. Baswalda.
Modrých čiernopásavých bolo vystavených 40 a kvalita bola takmer identická jako u čiernych. Výborné brňáky v tomto ráze vystavil R. Baswald. Červenoplavých bolo vystavených 8 ks, priemernej kvality, naopak žltoplavé (4) sa predvedli vo výbornom svetle, vystvil ich pr. V. Vít. Modrých šimlov bolo 10, výborná 0,1 – 97 bodov pr. J. Ludvíka. Dvanásť izabel vystavili rakúsky chovatelia, v type dobré, niektoré boli dosť zamodralé. Čiernych tygrov bolo 10, od jedného chovateľa, posobili vyrovnane, vcelku pekná kolekcia. Následovali brňáky s anglickou kresbou, čiernych bolo vystavených 26 ks, dobrej kvality, štíhlých postáv, trocha by sa žiadalo viac guľatých a podviazaných hrvoľov. Pekná hlavne 0,1 – 97 bodov pr. W. Sillera. Červených bolo 22 ks, žltých 12 ks, v oboch varietách vynikali holuby W. Sillera. Pekný počet 29 holubov mali zastúpenie modré s anglickou kresbou. Najlepšie sa prezentoval holub 97 bodov pr. J. Reiningera. Červenoplavé boli vystavené dva holuby. Slabé zastúpenie mali sedlaté, tých bolo vystavených len 4 ks, vo farbe červenej.
Zabezpečenie výstavy a celková organizácia bola na vysokej úrovni, v sobotu sa konal spoločenský večer, vyplnený príhovormi, odovdávaním cien za najlepšie holuby a zakončaný bohatým občerstvením.
Cintula Juraj

V. Špeciálna výstava pobočky Brno
Rok ubehol jako voda v rieke Morave a chovatelia brnenských hrvoliakov sa opäť zišli vo Veľkých Pavloviciach, aby tuná prezentovali svoje brňáky na piatej výstave pobočky Brno. Výstava sa uskutečnila v dňoch 3. – 4. 11. 2012 vo výstavnej hale miestnej chovateľskej ZO.
Vystavený počet bol opäť potešujúci a na pobočku výborný, 233 brňákov v 23 farebných a kresbových rázoch!!! Posudzovali pr. Bc. Veselý, R. Čierťanský a J. Cintula. Počet vystavovateľov bol 25.
5
Výstavu jako už tradične začínali biele brnenské hrvoliaky (35 ks). V tejto variete bol udelený titul šampión na holubicu 96b. pr. J. Ludvíka. Pekné holuby vystavili a čestné ceny získali i pr. M. Fila a V. Vít. Čiernych bolo 33, vynikali holuby rakúskych chovateľov, holub 96 b. pr. H Schustera získal šampióna, čestné ceny získal ešte pr. V. Rohrer a už spomínaný H. Schuster. Žlté (26) boli kvalitou slabšie oproti minuloročnej výstave, ČC získali na svoje holuby pr. M. Fila, R. Čierťanský a mladý chovateľ R. Valach. Pekný počet 34 holubov, mali zastúpenie modré čiernopásavé. Rozdiel bol v kvalite, bolo vidieť i hrubšie postavy, nečisté štíty. ČC získali pr. A. Krümböck, D. Šulovský a J. Cintula. Červenoplavý (7) boli skôr priemerný, naopak žltoplavý (8) zaujali kvalitou, šampióna na 0,1 – 97 b. i ČC získal J. Ludvík. Modrý šimli (13) sa taktiež prezentovali kvalitou, ČC boli udelené na holuby J. Ludvíka a MCH S. Mandovej. Červený šimli (2) ČC V. Vít, žltý šimel bol vystavený jeden holub. Na modrého bielopásavého (9) holuba bol udelený titul šampión, chovateľa R. Zbořila. Oproti minulému roku však kvalita v tomto farebnom ráze bola o niečo slabšia. Izabely (11) boli skôr priemernej kvality, ČC získal H. Schuster. Zaujala ľúbivá varieta, kvalitou i počtom, čierny tygry (11) rakúskych chovateľov, ČC získal na holuba W. Huditsch. Zo Slovenska boli zase vystavené dva červené a jeden modrý tyger. Čierny s anglickou kresbou (7) sa predviedli vo výbornom svetle, ČC získal R. Baswald, červený a žltý boli vystavený po dvaja. Žltá holubica 96 b. W. Sillera získala titul šampión. Modrý s anglickou kresbou (3) boli priemernej kvality. Dva vystavené jedince červenoplavých s anglickou kresbou boli spestrením výstavy. Sedlaté červené (4) pr. M. Kročila získali memoriál Josefa Svozila, taktiež tu bola udelená ČC. Čierny sedlatý bol vystavený ida jeden holub, žltých bolo päť. Celú výstavu uzatvárali holuby v triede AOC, každého návštěvníka zaujala vynikajúca typová holubica pr. M. Filu (ČC), druhú ČC v tejto triede získal V. Rohrer.
Výstava bola pekná, plná pekných brňákov, isto prospela k prezentácii brněnského hrvoliaka. Návštevnosť bola tento rok na slušnej úrovni a nezostáva nám nič iné, len sa tešiť na budúcoročnú špeciálku pobočky Brno.
Cintula Juraj


Názor na konání Evropské výstavy Lipsko 2012
Pořádání těchto a podobných mezinárodních výstav je složitá a pro organizátory velice obtížná. Je škoda, že se z těchto výstav stávají hlavně prodejní výstavy – na této výstavě bylo 65% prodejných zvířat. Vystavená zvířata většinou neukáží kvalitu jednotlivých plemen – ta se projeví jen na společných speciálních výstavách za účasti specialistů chovatelů a posuzovatelů.
Navštívil jsem tuto výstavu v pátek s předpokladem prohlídky brněnských voláčů a prácheňských káníků. Celkově jsem byl zklamán kvalitou, která byla podstatně nižší po srovnání se speciálními výstavami v Německu. Prodávána byla i zvířata nepatřící na výstavu tohoto rozsahu. Chyběla mi účast předních chovatelů brněnských voláčů na této výstavě, kteří se šetřili na speciální výstavu, která se konala následující týden.
Výstavu podrobněji zhodnotí i vzdělavatel klubu ve svém příspěvku. Bylo určitě velmi dobře, že náš klub měl zastoupení v několika členech z Moravy.
ing. Veltruský


Výstava Lipsko 2012 BV
Vystaveno bylo celkem 484 kusů BV a to v 31 rázech.
Nejsilnější co do počtu, ne však kvality byli bílí. Celkem 101 holubů. Nejlepší zvířata pocházela od Maika, Weidlinga a Müllera. Neztratila se ani zvířata z našich chovů a to J. Ludvíka. Kolekce bílých mne ale nepřesvědčila. Jen několik zvířat by sneslo ta nejpřísnější měřítka. Mnohem vyšší kvalita byla ponechána do Norimberku. Prakticky to platí o všech rázech. Výjimkou byla pouze kolekce modrých černopruhých. Vraťme se však k ostatním kolekcím jak jdou za sebou. U černých mne zaujala pouze kolekce Rittra a jeden holoubek Baswalda. Stříbrní velice podprůměrní a totéž se dá říci o červených až na tři pěkné BV.Žlutí to nebylo o mnoho lepší, ale zde bylo na co koukat zejména 1,0 97b M.Fily byl výborný a holubička 96 b. taktéž, gratuluji. Velice vynikala též holubička A. Zinka. O modrých jsem se již zmiňoval v předchozím textu. Několik zvířat bylo opravdu nádherných zejména od Baswalda a Schmidta. Červeně a žlutě plaví, to bylo spíše podprůměrné koukání, ale musím pogratulovat V. Vítovi k 96 b holoubkovi, pěkný. Solidní jedna kolekce kapratých, nového chovatele rozhodně neurazila. Bělopruhé shrnu do jedné položky a to špatné, včetně kolekce isabel. Až přílišné plýtvání body na podprůměrná zvířata. Černí a žlutí tygři to samé. Čapíci pouze v průměru a včetně těch nejvíce hodnocených. V anglické kresbě se nejvíce líbila holubička Kleineho a 1,0 Schingena u černých a u modrých to byla kolekce Baswalda a Stellera. Dá se říci, že modří jsou hrubší v postavách. O sedlatých nemá cenu snad příliš hovořit. Jen velice průměrná kolekce s řadou nedostatků. Co potěšilo na závěr, to byla kolekce modrých běloušů od J. Ludvíka. Již výborná kresba, při pěkných postavách i volatech. Vysoce bodovaná kolekce a nejlepší holubička 96b. Co říci závěrem? Na Evropských výstavách z nepochopitelných důvodů je rozdělováno příliš bodů i na průměrné holuby což ničemu neprospívá. Na druhou stranu bylo k vidění celkem dost pěkných BV. Takže na shledanou v Norimberku.
Vítek Dostál

Speciální výstava brněnských voláčů – Norimberk 14. – 16. 12. 2012
61. výstava VDT-Schau holubů se konala v areálu výstaviště Norimberk v počtu 24749 kusů mnoha plemen, která zde pořádala svými kluby speciální výstavy 127 plemen. Mezi nimi dominovali brněnští voláči s počtem 1226 kusů. Na této výstavě se představili špičky mezi chovateli brněnských voláčů a proto tato výstava měla podstatně vyšší úroveň s prodejem necelých 10% zvířat, což ukazuje, že zde bylo k vidění to nejlepší.
Bílí – 166 kusů velmi dobré kvality, s vynikající výškou a nasazením nohou. Bílým chybí kulatost volete a jejich velikost je na horní hranici brněnských voláčů. Dominovali až neskutečně 4 kusy př. Weihera s 97 body. Pro mne byl nejlepší 1,0 v kleci 11258 chovatele Dawyda – udivil výbornou stavbou těla, kulatou volatostí s výbornýma nohama včetně jejich nasazení.
Černí – 90 kusů se stále zlepšující se kvalitou, jsou dokonalí v barvě, volatosti – žádoucí je zlepšení štíhlosti. Nejlepší od př. Damma.
Červení – 49 kusů – velmi štíhlí, nutno zlepšit stavbu nohou a kulatost volat.
Žlutí – 82 kusů – stále vynikající – výborná stavba těla, volatost včetně formy volete, dobré křížení křídel. Nutno zlepšit kvalitu opeření. Výborná kolekce př. Gumplingera.
Stříbřití – 44 kusů – zatím stále pokulhávají za ostatními rovnými ve štíhlosti, tvaru volete a nasazení nohou. Výborný 1,0 př. Putze.
Modří černopruzí – 68 kusů – výborní v typu, s dobrou volatostí, nutno zlepšit zbarvení štítů křídel a kulatost volat.
11
Červení a žlutí plaví – 83 kusů – dobří v postoji, výšce a nasazení nohou. Nutno sjednotit zbarvení, které je částečně zamodralé. Výborné dva kusy př. Flohra.
Modří kapratí – 18 kusů – stále hledají své místo mezi brněnskými voláči. Někteří dobří v postoji a výšce nohou. Nutno sjednotit zbarvení a plné kaprování štítů. Ani volatost nedosahuje kvality ostatních jednobarevných, někteří hrubších postav.
Andaluzští – 27 kusů – překvapil stoupající zájem o tuto variantu – výborní v postoji a volatosti. Nedostatky v hrubších postavách s malou štíhlostí – nutno vylepšit barevnost po těle.
Černí bělopruzí – 17 kusů – s dostatečnou volatostí, barevností a kresbou. Zde se stále projevuje malý počet chovatelů se zájmem o bělopruhé. Nejlepší př. Härtera.
Červení bělopruzí – 28 kusů – překvapil počet vystavených v tomto barevném rázu, kteří jsou dobří ve zbarvení, kresbě a někteří se světlými zoby, což přináší zhoršení barvy.
Žlutí bělopruzí – 15 kusů – prokazují pomalé zlepšení jako červení, s tím, že chybí výška nohou s nasazením dle požadavku. Volatost stejně jako u červených není kulovitá.
Modří bělopruzí – 41 kusů – nejrozšířenější bělopruhá varieta, kde dominoval 1,0 př. Dietzeho ze Saska, který je dlouholetým chovatelem této variety. Vynikající 1,0 byl zařazen mezi vítěze do přední „linie“ ideálních brněnských voláčů.
Izabely – 20 kusů – tento barevný ráz nutně potřebuje oživení a to jak v počtu chovatelů, tak i kvalitativně. Solidní postoj, výška nohou, ale chybějící volatost, nejednotné zbarvení a chybějící křížení křídel.
Tygři – 34 černých, 6 modrých, 25 červených a 21 žlutých – tyto jsem měl možnost v minulém roce v Essenbachu posuzovat, dobří v postoji, výšce nohou, nejednotné nasazení nohou, jedinci s horší volatostí. Nutno zlepšit štíhlost postav. Výborné jedince vystavil opět př. Bischhoff.
Čapíci – 39 kusů – byl pro mě překvapením malý počet čapíků, včetně jejich kvality. Brněnští voláči hrubších postav, kresba nedokonalá – občas bez tabulek. Líbil se žlutý čapík př. Strucka.
Černí AK – 39 kusů – opět společně s rovnými dominovali výstavě. Brněnští voláči dokonalých postav s požadovanou výškou nohou a jejich nasazením, výborná volatost. Občas se projevila slabší kondice se snahou se trvale předvádět. Dominoval zde př. Sedlmeier, stejně jako u modrých.
Červení a žlutí AK – 36 kusů – brněnští voláči hrubších postav s méně intenzivním zbarvením a horší méně kulovitou volatostí.
Modří AK – 60 kusů – nutno říci, že modří se vyrovnají černým v této kresbě. Výborná postava, volatost, zbarvení i kresba. Nutno vylepšit kulovitost volat. Nejlepší opět př. Sedlmeier.
Červení a žlutí plaví AK – 50 kusů – brněnští voláči dobrého postoje s horším zbarvením, zmenšení postav je žádoucí.
Sedlatí – 86 kusů – velmi dobrá kolekce táto kresby. Velmi dobří v postavách, výšce a nasazení nohou. Nutno zlepšit sjednocení zbarvení a u starších 1,0 se projevuje hrubší stavba a nesprávná forma nohou – občas strmé. Ve všech barvách dominoval př. Baswald z Rakouska, mimo černých, kde se „vrátil“ do špičky př. Eckstein s krásnou 0,1.
AOC – 20 kusů – viditelný úbytek těchto „kříženců“, které si nechávají chovatelé doma pro posílení svých základních holubů. Tito brněnští voláči ukazují dokonalost postoje, výšky a nasazení nohou, ale nejednotnost ve štíhlosti a velikosti.
Chtěl jsem Tě upozornit na tuto vrcholnou výstavu v Norimberku, které se zúčastnili s cca 35 kusy i naši členové.
Celkově si naši přátelé udržují špičku v rovných a holubech s anglickou kresbou, včetně sedlatých. V čapících, tygrech a hlavně bělopruhých viditelný úbytek počtu vystavených brněnských voláčů, menší počet vystavovatelů. Zde vidím možnost vyrovnat se zahraničním chovatelům brněnských voláčů. Zlepšení přípravy na výstavu je žádoucí a musíme si odpustit, někteří z nás, podškubávání spodku se snahou vylepšit výšku nohou. Je to viditelné – zde hrozí případné vyloučení pro nedovolenou úpravu holubů.
12
V lednu 2014 se koná v krásné hale v Osthofenu (blízko Manheimu) evropská výstava brněnských voláčů, kde i naše účast bude povinností, chceme-li mít zahraniční chovatele ve Strakonicích.
ing. Veltruský


Výstava BV Osthofen 2013
Tak jako v minulých letech jsme vyjeli v sobotu 5. 1. 2013 v brzkých ranních hodinách směr Mannheim. Cílem naší 680 km dlouhé cesty byla výstava Brněnských voláčů skupiny Jihozápad, která se konala v Osthofenu nedaleko Wormsu. Tato speciálka se konala při oblastní výstavě holubů, kde bylo k vidění skoro 2057 holubů. Brněnských voláčů zde bylo vystaveno 419.
Po zhruba 7 hodinách jízdy v dešti naše posádka ve složení přítel Veltruský, Houdek, můj syn Roman (jako řidič a fotograf) a já dorazila do Osthofenu.
V této krásné hale se bude konat i příští mezinárodní výstava Brněnských voláčů.
Vzhledem k tomu, že prodejných holubů bylo letos méně a mimo nás nakupovali i chovatelé z Holandska, tak jsme museli potřebná zvířata na doplnění svých chovů zarezervovat co nejrychleji a potom jsme si mohli v klidu prohlédnout celou výstavu.
To je tak trochu na úvod a nyní k vlastní expozici Brněnských voláčů.
Na začátek byla nejpočetnější kolekce bílých (85). Velice pěkná kolekce jemných holubů. Nejlepší holuby vystavil Brunn Werner, (který vystavil nejlepší a nejvyrovnanější kolekci celé výstavy) a Saueressing Friedrich.
Druhá co do počtu byla překrásná kolekce černých (56). V této vyrovnané kolekci předvedl nejlepší holuby Schneevogt G a Kathan F.
Stříbrné/milky/ (16) vystavil Putz Ludvik. Velice pěkná, malá kolekce s některými již velice typovými holuby.
13
Další kolekce červených (12). Tvarově vyrovnaní holubi. Nejlepšího holuba vystavil Karches Francz.
Modrých bylo vystaveno (51). Oproti loňskému roku lepší kolekce, hlavně tvarově. Barevně méně vyrovnaní holubi. Nejlepší holuby vystavil Otzinger Dominik a Schneevogt G.
Velice pěkná a početná skupina žlutých (55). Velice štíhlí a elegantní holubi. Nejlepší holubi od Knoblocha Andrease a Karchese Francze byli skoro dokonalí, jak je již u této barvy zvykem.
Méně početná byla kolekce bělopruhých, černých (4), červených (6) a žlutých (6). U nás jsou jistě lepší.
Také izabely (4) byly pro mě zklamáním.
Tygři byli zastoupeni pouze černými (19) nejlepší vystavil Kathan Fridel. Zde je vidět menší zájem o složitější kresebné variety a převaha plnobarevných.
Velkým zklamáním pro mě byla srdcová/anglická/kresba. Solidní kolekci černých (9) vystavil Thews Friedrich. Červených (13), modrých a modrých plavých (12). Vystavil Wetzel Josef, ikdyž loni byli lepší. Nejhezčí v této kresbě byli červeně plaví a žlutě plaví. Vystavovatel Ullsperger.
14
U černých sedlatých došlo k zlepšení (8). Vystavil Rühl E.
Výstavu uzavírala vyrovnaná kolekce modrých šimlů (13) modře plavých šimlů. Vystavil Otzinger Dominik ,Flohr Herbert a Müller Lothar.
Na výstavě se asi projevily nedávné výstavy v Lipsku a Norimberku, které jsem nemohl navštívit a udělat si porovnání.
Po 14 hodině jsme si vyzvedli zakoupené holuby a vydali jsme se domů.
Speciální výstava Lysá nad Labem 2013

Potěšil J


Tak zase po roce se scházíme na stejném místě, abychom předvedli, co se nám podařilo
odchovat a v jaké kvalitě. Vystaveno bylo 187 holubů a v jaké kvalitě, na to se teď po-
díváme.
Bílí- 16 ks Kvalita solidní, ale v době posuzování se předvádělo jen několik holubů. Jednoznačně nejlepšího jednotlivce vystavil Jiří Ludvík. Škoda jen, že byl Německého původu?! Ostatní slušní, ale bude třeba hlavně zapracovat na klecové drezůře a na volatech. Nohy a peří
moc pěkné, zejména u Edy Růžka.
Černí 12 ks Vynikající samci F. Houdka, ale otázkou je, co holubice. To bude jistě značný oříšek, ale věřím, že to Franta brzo dokáže. Snad bych jen upozornil na horní hranici velikosti.
Červení 5 ks Výborná kvalita a letos i dobré peří. Vysoké nohy, dobrá volatost a postoje to je zdobilo.Tentokrát se jednalo jen o holuby př. Houdka.
Žlutí 4 ks. Průměrná zvířata. Podkleslé nohy a hrubé volné peří, to zejména se jim dalo vytknout.
Modří černopruzí 17ks Značně rozdílná a ne příliš pohledná kolekce. Jen několik holoubků splňovalo přísnější měřítka. Slušní pouze samci, holubičky podprůměrné. Opět se málo BV předvádělo v době posuzování.
Modří kapratí 4 ks Tentokráte nic slavného předvedeno nebylo. Jeden jemný holoubek ve špatné barvě a ostatní jen průměrní v postavách.
Žlutě plaví 2 ks Typologicky excelentní holubice, snad jen lehce hrubší v těle. Počet ale zklamal. Jiné plavé, krom jedné solidní modré, jsme neviděli. Kde jsou plaví?!
Modří bělouši 6 ks Pěkná kolekce, ve které ale u části BV chyběla kresba na volatech. Opět vynikající holubičku ukázal Jiří Ludvík.
Černí tygři 10 ks Přítel Kaňka předvedl dobré holuby. Chce to zjemnit postavy, zlepšit volatost a kresbu.
Modří tygři 2 ks Celkem dobří, ale je třeba zlepšit ještě dost pozic. V Německu ale o mnoho lepší nejsou.
Černí čapíci 15 ks Hodně kvalitních několik BV v této kolekci splňovalo dost přísná měřítka. Příjemná byla i vyrovnanost a například i barva.
Červení čapíci 10 ks Výborné holoubky ukázal zejména př. Pecka. Dobrá volata a i probarvenost letek byla na výborné úrovni.
15
Žlutí čapíci 7 ks Vzhledově moc pěkná kolekce. Volatost, barva i kresba výborné, ale pozor na dělené ocásky. To je dědičně značný problém. Žlutá barva je k tomuto genetický nejnáchylnější.
Černí bělopruzí 10 ks Velice náročná varieta na velice slušné úrovni. A konečně alespoň od dvou chovatelů.
Modří bělopruzí 9 ks Pěkná a vyrovnaná kolekce. Bude to chtít zlepšit volatost, křížení křídel a barvu.
Červení bělopruzí 22 ks Opět vyrovnaná a velice početná sestava s různou kvalitou a od čtyřech chovatelů. Je třeba zejména zapracovat na volatosti. Nejlepší kolekce př. Pauzr
Žlutí bělopruzí 7 ks Velice dobré žluté bělopruhé ukázal př. Hašek. Samozřejmě i zde bude ještě mnoho práce a to zejména na zjemnění postav.
Isabeloví 9 ks Jistě velice solidní kolekce. Zejména kvalitní je postoj, volatost a barva. Pozor na velikost.
Stříbrní 2 ks Práci, kterou odvedl J. Klimeš, před tou smekám. Nádherná barva a i po typové stránce vynikající zvířata. Zajímavostí je, že se nejedná o stříbrnou jako je v Německu u BV, ale o zbarvení jako u staváků sedlatých, tedy bez rámování a světlejší.
Černí sedlatí 5 ks Kresebně výborní holubi a volatí. Pozor na větší velikost a menší jemnost.
Červení sedlatí 8 ks Vyrovnaná kolekce. Dva chovatelé a jemné postavy. Horší barva a dva jedinci ještě dosud v holouběcím peří.
Černí s AK -5 ks Kresba a volatost dobrá. Co bude třeba zlepšit, to jsou postoje a jemnost.
Červení s AK -3 ks Vynikající holoubek př. Potěšila a jedna rarita hodná poznamenání. Vytýkat BV to, že jsou příliš drobní v postavě, tak to je opravdu podivuhodné.
Co říci závěrem? V mnoha varietách byl učiněn pokrok. Potěšující byl opět počet u některých rázů. Zejména čapíci – 32 a bělopruzí 48 ks. Zajímavý je také poměr jednobarevní a kreslení. 66 ku 121 ve prospěch kreslených. Stále je moc a moc práce na našich holoubcích, ale jdeme dobrým směrem. Chtěl bych upozornit, že se blíží výroční výstava a tato chovná sezona, je již velice důležitá. Je třeba být přísný ve výběru a dbát na dobrý zdravotní stav. Přeji všem úspěšnou sezonu.
Vítek Dostál